Rodo


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest: Auto-Hunters Łukasz Nawrot ul. Drewnowska 62, 91-002 Łódź email: lodz@iaapoland.com tel: +48 533 334 097. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: od 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz wykorzystywane do celów księgowych, obsługi przesyłek oraz do kontaktowania się z Państwem w ramach obsługi oraz do innych czynności związanych z działaniami w Naszej firmie. Administrator danych osobowych może powierzać Państwa dane podwykonawcom ale zrobi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody, którą rozumie się w momencie przekazania do Nas danych do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania realizacji zleceń, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Państwa dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania informacji o Naszej firmie i świadczonych przez nią usługach. Wymienione dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). W trakcie przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą zleceń w Naszej firmie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje Państwa decyzje podczas procesu zamówień nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osobowych. Wskazane powyżej Państwa uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.